dent com una tatxa d’enllistonar / dents com a tatxes d’enllistonar

Dent gran i punxant.

En el llibre etnogràfic La coveta de la seda, de Josep Pascual Tirado, podem llegir:

Encara no havia passat un moment ja estava en la porta un llop gran com un rossí francés, d’ulls lluentejadors; boca oberta i morros arrugats, mostrant unes dents com a tatxes d’enllistonar.