de pressa (o a pressa) com qui amortalla sogres

Molt ràpidament, molt de pressa.

En el Refraner català de la comarca de Tortosa, d’Enrique Bayerri y Bertomeu, podem llegir:

Ves depressa, com qui amortalla sogres. Recomana molta diligència en fer les coses. Se diu als calmosos que diuen: iya’s farà!, ¡ya s’anirà fent!

En la Rondalla de Rondalles, de Lluís Galiana, llegim:

Uns als naps, que se’ls engulien sense tocar en aros, tan apresa com qui amortalla sogres, atres als cigrons i a la verdura com a llops i tots arreu als trossos, i el darrer que escure el plat.

En el Diccionari Català-Valencià-Balear, en l’entrada sogra, diu:

De pressa com qui amortalla sogres: molt de pressa (Tortosa, Val.). Agarrant-se uns als naps… tan apressa com qui amortalla sogres, Rond. de R. Val. 48