caure com els gats

Referit a una persona: que tot li ix sempre bé, que té molt bona sort.

Els gats sempre cauen de peus i, normalment, no resulten morts ni ferits a conseqüència del bac. Per això es diu que els gats tenen set vides.

NOTA: Joaquim Martí Mestre, en l’entrada quatre del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI), ens parla de la locució estar de quatre que ens diu que significa ‘estar cesat (sic) d’un càrrec, caigut en desgràcia’ i escriu:

«”Volguera saber (…) en què consistix que hui en lo dia puchen y abaixen tan a presa los menistros del gobierno de la corte de Madrit, perquè estic reparant que encara no han acabat de sentar-se bé en la cadira, top, ya estan de cuatre. Y lo pichor és que cauen sempre com els gats” (Sueco, 98).»

El text que ens posa Joaquim Martí Mestre com a exemple ens diu que els ministres, al cap de poc temps d’haver estat nomenats, ja estan de quatre (ja han cessat en el càrrec), però sempre cauen com els gats, és a dir, sempre els ix la cosa bé.