caure com a mort / caure com a morts

Caure en terra una persona com si fóra morta, encara que no siga veritat. Es pot fer extensiu a qualsevol ésser viu.

En el capítol CCCXCIX del Tirant lo Blanc titulat Com Tirant s’esmortí de sobres d’amor e dolor, podem llegir:

Com Tirant hagué llesta la lletra de la Princesa, ell fon posat en tan gran agonia que s’esmortí, per la molta dolor e compassió que hagué de l’Emperador e de la sua Princesa e de les lamentacions d’aquella; car en aquell instant li fon presentat en lo conspecte seu los grans e amargs infortunis en què eren posats, e de la captivitat del duc de Macedònia, cosín germà seu, e dels altres parents e amics seus; per què caigué en terra com a mort.

En el text litúrgic Diumenge segon de Pasqua (cicle C), publicat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua trobem:

En veure’l vaig caure com a mort als seus peus, però ell posà sobre mi la mà dreta i em digué: –No tingues por.

Sant Vicent Ferrer, en el sermó Quaresma, predicat a València l’any 1413, escriu:

Dix Jhesu Xrist: “Seguits-me”, e levá·s la anima de Jhesu Xrist ab tots los sants, e seguiren-lo; e la anima de Jhesu Xrist entrá en lo moniment, e ysqué resuscitat gloriosament, e fon tan gran terratremol, que los qui guardaven lo moniment, axí com a morts caygueren, e mostrá llavors lo seu preciós cors gloriós a aquells sants; e tots los sants digueren: Gloria tibi Domine, qui surrexisti etc. Per ço fo huy celebrada desijosament.

En el cant desé titulat “L’amor en obra” de Seidia: poema valencià del principi de la reconquista, de Joaquim Garcia Girona, llegim:

Perdent-se entre les matisses,
deixant-hi rebolcadisses
en l’herba, si els revé la reprensió;
es recolzen a les soques dels pins,
o topen en roques,
i esgoten les forces poques,
esgarriant-se en ben oposta direcció.
Fins que tant es desparteixen, que no es veuen.
S’ajupeixen i a lo llarg cauen estesos com a morts.  
La nit del bosc, amb sa fresca,
més dolça als morients que bresca,
sos ardents polsos refresca
i sossega de sos cors los batecs forts.

NOTA: La locució comparativa d’igualtat com a mort significa ‘com si fóra mort’.