cara com un sedàs

S’usa per a expressar que algú té una cara ampla, redona i gran.

Joaquim Martí i Gadea retrata en el seu poema Els Cudolets un persotatge popular que va ser famós en la seua època, conegut com el Calvo de Beniarrés. En el Cudolet Huitau ens diu:

Y si veren al sugécte…
es riuríen pa tot l’any,
puix te un cap com un moltó,
la cara com un sedaç,
orelles com dotrinetes
y dos ulls com á reclams,
el nás com una carjófa
d’eixes que van espigant,
els morros de cuciól,
la panja com un tabal,
unes mans com á raquetes,
els bracets com un forch d’alls,
en una braça de anques
y unes cametes de á pam,
gordes com á botifarres
que fan del budell cular,
una esquena tan reampla
com una taula de naps,
uns turmells, com bóus de oca
y uns péus torts y mal formats.
Y es pa que hiaja de tot
en este mon d’así baix,
puix segons en l’atre barrio
res d’asó dihuen que hia…

NOTA 2: Joaquim Martí Mestre arreplega el modisme comparatiu tindre la cara com un sedàs en l’entrada sedàs (i sedaç) del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1430) i posa d’exemple del poema Els Cudolets que he copiat més amunt.