cap com una totxera

S’usa per a expressar que algú té el cap ple cabells grossos, llargs i forts i, a més rebolicats, i per eixe motiu se’l compara amb una totxera, és a dir, amb una mata d’espart.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

[…] era un homenet pròu baixet, groset y redonet de cara, en unes selles com á márgens, y un cap com una tojera, molt poblat de cabells gròsos com á cèrdes y sempre tot estorat.