cap com el d’un bou

S’usa per a expressar que algú té el cap molt gran.