cantar com la cega de l’Olleria

Cantar molt bé.

Joaquim Martí i Gadea, en la seua obra Tipos, modismes y còses rares y curioses de la tèrra del gè (pàg. 51 del 1r volum), dedica un apartat a aquesta cantadora de cant valencià d’estil en el qual escriu:

Segurament era molt nomenada en la provincia de Valencia á mitat del sigle dènau, per la sehua gran veu, per la gracia en cantar y tocar la guitarra, y més que tot per tindre tanta facilitat en versar ó traure cansóns, trobos, colòquis y romanços. Per això ham volgut nosatros tráurela á relluir así y com á final dedicarli esta copla:
La cega de la Ollería
tingué una veu de barranch,
molta gracia pa fer vèrsos
y romanços pròu picants.
No ‘s la primera que ha descollat en eixe gènero, pero segóns conten era una notabilitat y per això la incluím en estes fulles.

NOTA: És probable que aquesta cantant de cant d’estil no fóra de la població de l’Olleria (la Vall d’Albaida) sinó de l’antic barri de l’Olleria de València, que actualment forma part del barri de Marxalenes. En el carrer d’Olba encara es conserven algunes alqueries que varen pertànyer a aquell antic barri.