callar com en missa

Romandre callat, mut, sense dir res en absolut.

En Rondalla de Rondalles, de Lluís Galiana, podem llegir:

Ell se figuraba el molt belitre (no mes allá va, y sense tò ni sò, bastonada de cego) que mhabia de traure de casetes, y que yo callaria com en Misa, sense llevarme la palla de damunt?

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu.