calfar-se com un trompot / calfar-se com a trompots

Molt enfadat, enrabiat, irritat, indignat, furiós.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

[…] només que tinguera una desputa en consevòl, ja s’havía calfat com un trompòt, y sen havía anat del camp á casa per l’escopeta pa tirarli, sent aixina qu’en sa vida no matá mai a nengú, puix sempre ho día y nou feha.