calent com un xot (o com un xoto) / calents com a xots (o com a xotos)

Molt excitat sexualment.

En la novel·la eròtica Dies de verema, de Joan Olivares, podem llegir:

Allí mateix tenia la prova, només de sentir-li la història de la ventera, m’havia posat calent com un xot.