calent com un rabosot / calents com a rabosots

Molt excitat sexualment.

La comparació que es fa amb el mascle de la rabosa està relacionada, molt probablement, amb el crit que fan aquests animals durant l’època de zel, un capteniment que s’esdevé a començ d’any. A vegades són diversos els mascles que, durant la pujada del zel, arriben a reunir-se en un lloc i comencen a barallar-se i a emetre insistentment crits que es senten durant la nit.

NOTA: Done les gràcies a Josep Oltra i Benavent per la seua ajuda.