calent com un dimoni / calents com a dimonis

1) En sentit real, s’usa per a expressar que alguna cosa o algun lloc està a una temperatura molt elevada.

2) En sentit figurat, s’usa per a expressar que algú està molt enfadat, molt enrabiat.

En la novel·la Les mans de la deixebla, d’Anna Moner, podem llegir:

Li agafà la mà, que seguia calenta com un dimoni malgrat la ingesta d’escorça de quina, i intentà que bellugàs els dits; no reaccionà.

En Rondalla de Rondalles, de Lluís Galiana, podem llegir:

La broma per lo consiguient fonch tan borraja, que si dich que sen ixquéren fora to, no trauré llarch y arrimat. El fandango, y seréngue anaven calentéts, com á Dimonis; y ayre, ques socarra larroç.