calent com un burro (o com un ase, o com un ruc) / calents com a burros (o com a ases, o com a rucs)

Molt excitat sexualment.