bufar com a serps

1) En sentit real i referit a una persona: fer eixir aire amb força tenint els llavis closos. Pot ser a causa d’una respiració forta i molt sorollosa produïda per un estat d’excitació, per un cansament molt fort, per un problema patològic o per altres motius i també pot ser produït de manera voluntària.

2) En sentit figurat i referit a una persona: mostrar enuig, ràbia, molèstia.

Aquest modisme comparatiu el trobem en el Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI), Joaquim Martí Mestre. En un fragment d’un poema del morellà Carles Gassulla d’Ursino que posa com a exemple en l’entrada arca (pàg. 128) trobem:

[…] bufant totes com a serps, / ab més virí que escursons.