brutal com un porc javalí

D’una violència salvatge, d’una bestialitat extrema.

La paraula javalí és d’origen àrab i significa ‘muntanyenc’. Aquest mot és el que s’usa a la major part del migjorn valencià per a denominar l’animal citat, a on sempre la j es pronuncia com a prepalatal africada sonora i la v com a labiodental fricativa sonora. És corrent l’ús del vocable javalí com a substantiu, però encara ho és més com a adjectiu en la denominació porc javalí, que és la que s’acostuma a donar a l’animal especificat.

Aquest animal, a la Vall d’Albaida s’anomena porc solt i a les terres castellonenques, bacó feréstec (pronunciat, ‘bacó fréstec’).

La denominació normativa porc senglar no l’usa actualment cap parlar valencià.