brut com un porc (o com un bacó) / bruts com a porcs (o com a bacons)

Molt brut, tant en sentit real com en sentit figurat.

En Solnegre,  de Baltasar Porcel, podem llegir:

El vell anava brut com un porc i respirava malament.

En la novel·la La mel i la fel, de Carme Miquel, trobem:

Anava brut com un porc i feia una pudor a absenta que tombava.

Àngels Moreno, en Cita a la matinada, usa el modisme comparatiu brut com un porc en sentit figurat:

Vaig intuir que dubtava, i allò em donà la seguretat que en tot aquell temps no hi havia hagut interferències d’informació i que tenia la batalla guanyada. Però em sentia brut com un porc.