bramar més que la mar

1) En sentit real i referit a determinats animals com ara ases, bous o lleons: emetre els seus crits característics amb força.

2) En sentit figurat i referit a un ésser humà o a un animal: cridar molt fort a causa d’estar molt furiós o de patir un dolor molt fort.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu.