bramar com una vaca / bramar com a vaques

1) En sentit figurat i referit a un ésser humà o a un animal: cridar molt fort a causa d’estar molt furiós, de patir un dolor molt fort o per qualsevol altra causa.

2) En sentit figurat i referit a un ésser humà: cridar molt, de manera exagerada.

En la narració curta El Nadal d’un remendó, dins De la meua garbera, de Josep Pascual Tirado, podem llegir:

Res, que no pugueren contindre-la, i cap a fora va arrancar bramant com una vaca.