bramar com un dimoni / bramar com a dimonis

1) En sentit figurat i referit a un ésser humà o a un animal: cridar molt fort a causa d’estar molt furiós, de patir un dolor molt fort o per qualsevol altra causa.

2) En sentit figurat i referit a un ésser humà: cridar molt, de manera exagerada.

3) En sentit figurat i referit a un xiquet: plorar desesperadament. Cridar molt fort i d’una manera desesperada.

En la rondalla Esclafamuntanyes, d’Enric Valor, podem llegir:

El jove alçà la maça i la deixà caure amb la terrible força que sabem, damunt el tòs poderós del bouàs; però es va sentir un clinc vibrant i eixordador, com si hagués tupat en ferro, no el xoof liquidador que ell s’esperava. I el bou no caigué, sinó que encara l’escometé amb més forta embranzida i bramant com un dimoni.