botó com un duro / botons com a duros

Es diu dels botons que són exageradament grans.

Fa referència als duros de plata del segle XIX que tenien un diàmetre considerable, d’uns 4 cm aproximadament.

NOTA: El modisme comparatiu botons com a duros l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada duro del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 618) i posa un exemple de Colecsió de varies conversasións alusives al nòu sistema constitucional que pasaren entre els dos acreditats patriòtes Saro Perrengue y el dotor Cudòl, abogat de esta ciutat de Valensia en l’añ 1820.