borratxo com un mosquit (o com un mosquit de celler) / borratxos com a mosquits (o com a mosquits de celler)

Embriac.

NOTA: El modisme comparatiu borratxos com a mosquits l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada mosquit del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1036) i posa un exemple d’una obra teatral de Francesc Palau Ràvena i Enric Songel Mullor.