bony com un meló / bonys com a melons

Un bony molt gran, d’una grandària considerable.