boca com una espardenya / boques com a espardenyes

S’usa per a expressar que algú té la boca resseca.

En el relat Dos muleros, d’Amanci Matínez Ruiz, podem llegir:

–Che, la boca te se farà com una espardeña.