boca com un fregall / boques com a fregalls

S’usa per a expressar que algú és molt mal parlat.