blau com un lliri

1) S’usa quan es vol posar de manifest que alguna cosa és clarament blava.

2) S’usa quan es vol expressar que algú té el cos ple de blaüres.

3) S’usa quan es vol expressar que algú té molta fam, que està blau de fam.

En El pont de la solitud de Francesca Aliern Pons trobem:

–Com no ho han de saber? Ma mare ja m’hauria desmanegat una pallissa! El meu cos estaria blau com un lliri! Ai, pobra de mi! Em voldria morir ara mateix, t’ho juro!

Fa referència al lliri blau, també anomenat, segons llocs, giriblau o joliblau, planta de la família de les iridàcies, espècie Iris germànica, molt corrent en terres valencianes i d’un color blau molt intens.

L’expressió fer blau com un lliri s’usa amb el significat d’omplir de blaüres el cos d’algú.