blanc com una serrada de coloms

S’usa per a expressar la idea que una cosa és molt blanca.

Una serrada és un grup nombrós de persones o d’animals i equival a bandada, colla, esbart, estol, vol, ramada.

En la rondalla Joan-Antoni i els torpalls, d’Enric Valor, podem llegir:

En aquests i altres semblants raonaments, i després d’haver-se entretingut una mica a dinar a la vora d’una fonteta minsa, va arribar a veure allà avall, al peu d’un crestall paorós coronat de boira, un poble blanc com una serrada de coloms.