blanc com el cotó (o com un cotó)

S’usa per a expressar la idea que una cosa és molt blanca.

El modisme comparatiu blanc com un cotó l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada cotó del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 528) i remet a l’entrada ciprer (pàg. 451) a un trobem:

loc. comp. usada per a ponderar l’alçada. “És alta com un ciprer, / rocha com el bermelló, / viva com un dia d’aire, / y blanca com un cotó…” (Un pillo, 57), una xicona.

NOTA: Un pillo fa referència a Un pillo y els chics educats en la Casa de Benefisensia, y lo que serien moltissims chics a no haber este benefic establiment: tres coloquis.