beure més que una tonyina

Beure molt. S’usa, fonamentalment, per a expressar que algú beu begudes alcohòliques en gran quantitat, de manera immoderada.

Aquest modisme comparatiu l’arreplega el Diccionari de la Vall d’Albaida que el definix com a ‘beure molt’ i posa l’exemple següent:

Encara que li diuen Nina, no és ningun monyicot, puix beu més que una tonyina i menja més que un titot.