banyat com una anguila (o com una anguila maresa)

Molt banyat, completament banyat.

Aquest modisme s’usa a la ciutat de València i comarca de l’Horta.