alt com una canya d’haure figues

Es diu de la persona molt alta i prima.

En aquest modisme comparatiu, el verb haure significa: ‘agafar alguna cosa col·locada en un lloc alt’.