alt com un gegant (o com un jagant) / alts com a gegants (o com a jagants)

Es diu d’algú que és molt alt.