alt com un gastador / alts com a gastadors / alts com gastadors

Es diu d’algú que és molt alt.

En El mar, de Blai Bonet, podem llegir:

Davant el portal, des del carrer, dos soldats italians, amb l’uniforme gros, amb el cap acotat perquè eren alts com gastadors, miraven dins el local.