alt com un gànguil / alts com a gànguils

Referit a una persona: molt alt i molt prim.