alt com un espigó / alts com a espigons

Es diu d’algú que és molt alt i prim.