alt com les torres de Quart

Es diu d’algú que és molt alt.