almorzar (o esmorzar) com un paborde (o com un pavordi) / almorzar (o esmorzar) com a pabordes (o com a pavordis)

Almorzar molt bé i en abundància.

Aquest modisme comparatiu també pot usar-se amb els verbs dinar, menjar o sopar.

NOTA: La variant formal pavordi no és normativa, però ha sigut i encara és d’ús habitual en els parlas valencians. Es pronuncia amb o oberta i v labiodental.