alegre com un tabalet / alegres com a tabalets

Molt alegre.

Aquest modisme comparatiu l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada tabalet del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1473) i diu:

loc. comp. pond. o intens. “Este anunci o reclam […] l’ham escrit en la nostra llengua o dialect, perquè el tenim per armoniós, espresiu y alegre com un tabalet” (Gran fira, 1).