alegre com un pinsà / alegres com a pinsans

Molt alegre.