alegre com un pardalet / alegres com a pardalets

Molt alegre.

Aquest modisme comparatiu l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada pardalet del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1147) i diu:

loc. comp. pond. o intens. “La chiquilla, alegre com un pardalet, seguia cantant y rient” (Tormo, 1914:563)