agradar més que una missa cantada

Agradar molt alguna cosa.

Aquest modisme comparatiu l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada missa del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1003) i diu:

loc. comp. pond. o intens. “qu·eres molt arrimat / a les faldes, y t’agraen / més qu·una missa cantà” (Ovara, 1885b: 276). L’acompanyament del cant fa la missa més agradable.