adormir-se com un peix

Adormir-se profundament.

En Tan sols ho sap el vent, de Víctor Peris, podem llegir:

Però quasi se’n va tot en orris. Em vaig adormir com un peix i quan em vaig despertar ja passaven de les sis.