acovardir-se (o acovardar-se) com una gallina / acovardir-se (o acovardar-se) com a gallines

Referit a una persona: agafar por, aporegar-se.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

Poro tan gicarró y tant fòrt com era pera tot cuant volía, es desfea com la sal en l’aygua y s’acovardava com una gallina á penes veía una serp; molt al revés de la sehua dòna, la tia Nyora de mal nòm, qu’encara qu’era com un taperòt de naneta, ademés de lleja, negra y tòrta, tenía més fòrça qu’un bòu […]