acabar com el ball de Moixent

Acabar de mala manera.

En Rondalla de Rondalles, de Lluís Galiana, trobem:

Pep de Quelo, no mes de oír aço, y pensar que sacabaría el cuento com el ball de Moixent (com era curt de gambals) es possá groch com un pá de cera; y cusit en la parét, com se deixa entendre, sense gistar paraula, día entre ell mateix: A mija nit mosques? Qui be sestá, nos moga.

Aquesta és la transcripció fidedigna d’aquest fragment de la Rondalla de Rondalles que podem trobar en la versió original. Es pot consultar en internet en la versió digitalitzada per Google.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada Moixent, diu:

Acabar a garrotades com el ball de Moixent: acabar malament, amb gran discòrdia (val.).

NOTA: El DNV arreplega aquest modisme comparatiu.