flac com un espàrrec / flacs com a espàrrecs

Referit a persones: molt flac, molt prim.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

[…] era dòna molt percasera, flaca com un espárrech […]

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arrepleguen Lluís Fullana Mira en el Refraner valencià Josep Mascarell i Gosp en Amics de muntanya.